Regulamin konkursu Jakie Kicksy Dzisiaj Nosisz powered by eobuwie.pl

DRUGA EDYCJA

§1

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) jest regulaminem konkursu pt. „Jakie Kicksy Dziś Nosisz powered by eobuwie.pl” (dalej: “Konkurs”) i ustala warunki uczestnictwa w Konkursie oraz jego zasady, a także określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego, jest eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, kapitał zakładowy: 2.000.000 PLN w całości opłacony, NIP: 929-13-53-356, REGON: 970569861, BDO: 000031285 (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkursu trwa od dnia 21/10/2019 r. do dnia 17/11/2019 r.
 5. Konkurs jest organizowany przy pomocy Szczepana Radzkiego – prowadzącego blog pod adresem: www.szczepanradzki.pl.

§2

Uczestnictwo w Konkursie

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 2. w jednym z okresów wskazanych w § 3 ust. 1 lit. a zgłoszą zdjęcie konkursowe poprzez publikację na swoim profilu w serwisie Instagram (www.instagram.com) z oznaczeniem: #jkdn;
 3. na zdjęciu konkursowym, o którym mowa powyżej, ukażą obuwie;

oraz

(dalej: „Uczestnik” lub łącznie „Uczestnicy”).

– pracownicy Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.;

– współpracownicy Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (tj. osoby i jednostki organizacyjne – współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.;

– inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.

§3

Zasady uczestnictwa i przebiegu Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest przez kolejne cztery tygodnie od jego rozpoczęcia i składa się z następujących etapów:

a) etap nadsyłania zdjęć:

I. od dnia 16/11/2019 godz. 00:00 do dnia 22/11/2019 godz. 23:59

II. od dnia 23/11/2019 godz. 00:00 do dnia 29/11/2019 godz. 23:59

III. od dnia 30/11/2019 godz. 00:00 do dnia 06/12/2019 godz. 23:59

b) etap głosowania:

Od dnia 09/12/2019 godz. 00:00 do dnia 15/12/2019 godz. 23:59

 1. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Odpowiedzi, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

§4

Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

 1. W drugim etapie Konkursu, zgodnie z §3 ust. 1 lit. b Regulaminu, Prace Konkursowe będą oceniane przez Osoby Głosujące.
 2. Z sześciu zdjęć zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu, trzy zdjęcia, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną nagrodzone.
 3. Nagrodami w konkursie są bony na zakupy w sklepie eobuwie.com.pl:

– 1x bon o wartości 500 zł dla Uczestnika Konkursu, którego zdjęcie otrzyma największą liczbę głosów,

– 1x bon o wartości 300 zł dla Uczestnika Konkursu, którego zdjęcie otrzyma drugą pozycję w liczbie głosów,

– 1x bon o wartości 200 zł dla Uczestnika Konkursu, którego zdjęcie otrzyma trzecią pozycję w liczbie głosów.

Bony są ważne na zakupy w sklepie online www.eobuwie.com.pl  

Ważność każdego bonu: 60 dni od dnia wystawienia bonu.

§5

Odbiór nagrody

 1. Imię i nazwisko zwycięzców zostanie opublikowane na blogu Organizatora (blog.eobuwie.com.pl) do dnia 19/11/2019 r., na co Uczestnik wyraża zgodę.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 3. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika Konkursu w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w e-mailu, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.
 5. Nagrody w postaci bonów, wygrane w Konkursie, zostaną wysłane laureatom drogą mailową w postaci kodu w pliku .pdf w przeciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Za datę doręczenia Nagrody uznaje się moment wprowadzenia wiadomości do obiegu elektronicznego, a nie datę odczytania wiadomości mailowej.
 6. Bon może zostać wykorzystany przez laureata jednokrotnie. Bony mają wartości kwotowe określone w złotych, które odpowiadają wartości, o którą Klient może obniżyć wartość koszyka brutto. Zniżka obowiązuje na cały asortyment sklepu eobuwie.com.pl i obniża wartość koszyka o kwotę widniejącą na Bonie. Po terminie 60 dni od dnia wystawienia Bonu, Bon traci ważność, a laureat nie ma prawa  do otrzymania nowego Bonu lub innej rekompensaty.  Laureat w celu realizacji Bonu powinien przed złożeniem zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać indywidualny kod rabatowy znajdujący się na Bonie oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj Kupon”. Bon uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych na nim danych jest nieważny. 
  W przypadku, gdy zgodnie z zasadami obowiązującymi w sklepie eobuwie.com.pl laureat dokona zwrotu zakupionego przy użyciu Bonu, Organizator jednokrotnie wymieni towar na inny rozmiar lub kolor w razie dostępności, w innej sytuacji Organizator nie jest zobowiązany do żadnych innych działań, w tym w szczególności do przekazania nowego Bonu lub wymiany towaru.
  Jeżeli przy nabyciu zwracanego towaru laureat dopłacił różnicę jego wartości zgodnie z opcjami płatności dostępnymi w sklepie eobuwie.com.pl, Organizator zwróci laureatowi tę kwotę w taki sam sposób, zgodnie z zasadami zwrotu.
  Niewykorzystana wartość Bonu nie podlega zwrotowi. Jeżeli wartość zakupów laureata jest niższa niż wartość Bonu, to cała wartość Bonu zostaje uznana za wykorzystaną.
 7. Bon nie podlega zamianie w całości lub w części na gotówkę.
 8. W przypadku, gdy wartość zakupów przez laureata jest wyższa od wartości Bonu, laureat zobowiązany jest do zapłaty różnicy dostępnymi sposobami zapłaty.

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na jego adres lub na adres e-mail: jkdn@eobuwie.com.pl terminie do 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora. Komisja Reklamacyjna sprawuje nadzór na prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego i przy rozpatrywaniu reklamacji stosuje postanowienia Regulaminu.
 4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej – w zależności od formy złożonej reklamacji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby biorące udział w konkursie jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, BDO: 000031285 kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł. wpłacony w całości.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w spółce eobuwie.pl S.A. jest Pani Natalia Batorska. Można się z nią kontaktować e-mailem na adres: iod@eobuwie.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 664 160 094.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestników, mogą być przetwarzane w następujących celach:
 4. organizacji i przeprowadzenia Konkursu m.in. w zakresie przyjęcia (rejestracji) i weryfikacji zgłoszeń, głosowania, wyłonienia osób nagrodzonych, wydania nagród, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz Prac Konkursowych na profilach social media przypisane do Organizatora i na stronie internetowej blog.eobuwie.com.pl i szczepanradzki.pl, podania informacji o wynikach konkursu na blogu Organizatora (blog.eobuwie.com.pl)
 5. marketingowych,
 6. rozliczeń podatkowych,
 7. obsługi reklamacji,
 8. ochrony przed roszczeniami,
 9. archiwizacyjnych
 10. rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie blog.eobuwie.com.pl/jkdn-regulamin, Facebook.com/SzczepanradzkiKB oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Biorąc udział w Konkursie lub w głosowaniu Uczestnik i Osoba Głosująca potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej blog.eobuwie.com.pl/jkdn , co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.
 5. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, w stosunku do każdej nagrody ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których  wynik  zależy  od  przypadku,  ani  żadną  inną  formą  przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.
 7. Prawem właściwym dla zawarcia umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Serwis społecznościowy Instagram nie jest współorganizatorem Konkursu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani serwisy z nim związane. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Instagram do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze Strony oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z niej. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close