DRUGA EDYCJA

§1

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) jest regulaminem konkursu pt. „Jakie Kicksy Dziś Nosisz powered by eobuwie.pl” (dalej: “Konkurs”) i ustala warunki uczestnictwa w Konkursie oraz jego zasady, a także określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego, jest eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, kapitał zakładowy: 2.000.000 PLN w całości opłacony, NIP: 929-13-53-356, REGON: 970569861, BDO: 000031285 (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkursu trwa od dnia 21/10/2019 r. do dnia 17/11/2019 r.
 5. Konkurs jest organizowany przy pomocy Szczepana Radzkiego – prowadzącego blog pod adresem: www.szczepanradzki.pl.

§2

Uczestnictwo w Konkursie

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 2. w jednym z okresów wskazanych w § 3 ust. 1 lit. a zgłoszą zdjęcie konkursowe poprzez publikację na swoim profilu w serwisie Instagram (www.instagram.com) z oznaczeniem: #jkdn;
 3. na zdjęciu konkursowym, o którym mowa powyżej, ukażą obuwie;

oraz

 • przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

(dalej: „Uczestnik” lub łącznie „Uczestnicy”).

 • W Konkursie nie mogą brać udziału:

– pracownicy Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.;

– współpracownicy Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (tj. osoby i jednostki organizacyjne – współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.;

– inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.

 • Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działaniach sprzecznych z Regulaminem.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§3

Zasady uczestnictwa i przebiegu Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest przez kolejne cztery tygodnie od jego rozpoczęcia i składa się z następujących etapów:

a) etap nadsyłania zdjęć:

I. od dnia 16/11/2019 godz. 00:00 do dnia 22/11/2019 godz. 23:59

II. od dnia 23/11/2019 godz. 00:00 do dnia 29/11/2019 godz. 23:59

III. od dnia 30/11/2019 godz. 00:00 do dnia 06/12/2019 godz. 23:59

b) etap głosowania:

Od dnia 09/12/2019 godz. 00:00 do dnia 15/12/2019 godz. 23:59

 • Konkurs polega na zgłoszeniu, na profilu Uczestnika w serwisie Instagram (www.instagram.com), zdjęcia ukazującego obuwie, z oznaczeniem: #jkdn (dalej: „Praca Konkursowa” lub łącznie: „Prace Konkursowe”).
 •  Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Prac Konkursowych w trakcie trwania Konkursu. Zakazane jest zgłaszanie zdjęć o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z Regulaminem, w szczególności zakazane jest zgłaszanie zdjęć o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.
 • W każdym tygodniu, zgodnie z ust. 1 lit. a powyżej, Szczepan Radzki dokona wyboru dwóch Prac Konkursowych, ze zgłoszonych przez Uczestników w danym tygodniu. Szczepan Radzki dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w zdaniu poprzednim, a w szczególności może przyjąć kryteria oceny Prac Konkursowych, w tym również kryteria oparte na subiektywnych odczuciach.
 • Ze wszystkich Prac Konkursowych zostanie wybranych przez Szczepana Radzkiego łącznie sześć Prac Konkursowych, które zostaną zakwalifikowane do finału Konkursu.
 • Głosowanie na zwycięskie Prace Konkursowe odbędzie się od dnia 11/11/2019 godz. 00:00  do dnia 17/11/2019 godz. 23:59  na stronie internetowej, dostępnej pod adresem URL: https://blog.eobuwie.com.pl.
 • Aby wziąć udział w głosowaniu, osoba oddająca głos powinna podać swoje imię (nick), adres e-mail, potwierdzić zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu i je zaakceptować oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie od eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze newslettera, zgodnie z Regulaminem Usługi Newsletter umieszczonym na stronie internetowej Organizatora, pod adresem URL: http://www.eobuwie.com.pl/regulamin_newsletter (dalej: „Osoba Głosująca”).
 • Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Poprzez publikację zdjęcia w serwisie Instagram (www.instagram.com) z oznaczeniem: #jkdn, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia o Konkursie w serwisie blog.eobuwie.com.pl/jkdb-regulamin i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w ww. ogłoszeniu oraz w Regulaminie.
 • Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych Prac Konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych Prac Konkursowych (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie szkody, które Organizator może ponieść w związku z tym faktem. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 
 • Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Pracy Konkursowej przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni, jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w pkt a) – f) poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Prac Konkursowych dla celów komercyjnych lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie oraz w ramach prasy, w tym w szczególności w reklamie prasowej lub materiałach dla dziennikarzy;
 • wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
 • wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
 • dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Prac Konkursowych na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Prac Konkursowych w każdym języku, na dowolnym nośniku.
 • Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 10 lit. a) – f) powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Prac Konkursowych.
 • Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji Pracy Konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.
 • Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do Pracy Konkursowej, w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
 • Uczestnik wyraża zgodę, aby jego Praca Konkursowa była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na ww. polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych itp.
 • Na podstawie przepisu art. 921 §3 Kodeksu Cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wyłonienia laureatów, pod warunkiem wydania nagrody – praw autorskich do zgłoszonych w konkursie i nagrodzonych Prac Konkursowych, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a nagrodzony Uczestnik odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do Pracy Konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 10 powyżej oraz: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do pracy konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.
 1. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Odpowiedzi, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

§4

Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

 1. W drugim etapie Konkursu, zgodnie z §3 ust. 1 lit. b Regulaminu, Prace Konkursowe będą oceniane przez Osoby Głosujące.
 2. Z sześciu zdjęć zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu, trzy zdjęcia, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną nagrodzone.
 3. Nagrodami w konkursie są bony na zakupy w sklepie eobuwie.com.pl:

– 1x bon o wartości 500 zł dla Uczestnika Konkursu, którego zdjęcie otrzyma największą liczbę głosów,

– 1x bon o wartości 300 zł dla Uczestnika Konkursu, którego zdjęcie otrzyma drugą pozycję w liczbie głosów,

– 1x bon o wartości 200 zł dla Uczestnika Konkursu, którego zdjęcie otrzyma trzecią pozycję w liczbie głosów.

Bony są ważne na zakupy w sklepie online www.eobuwie.com.pl  

Ważność każdego bonu: 60 dni od dnia wystawienia bonu.

 • Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Laureaci Konkursu nie mogą uczestniczyć w jednej najbliższej edycji Konkursu.

§5

Odbiór nagrody

 1. Imię i nazwisko zwycięzców zostanie opublikowane na blogu Organizatora (blog.eobuwie.com.pl) do dnia 19/11/2019 r., na co Uczestnik wyraża zgodę.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 3. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika Konkursu w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w e-mailu, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.
 5. Nagrody w postaci bonów, wygrane w Konkursie, zostaną wysłane laureatom drogą mailową w postaci kodu w pliku .pdf w przeciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Za datę doręczenia Nagrody uznaje się moment wprowadzenia wiadomości do obiegu elektronicznego, a nie datę odczytania wiadomości mailowej.
 6. Bon może zostać wykorzystany przez laureata jednokrotnie. Bony mają wartości kwotowe określone w złotych, które odpowiadają wartości, o którą Klient może obniżyć wartość koszyka brutto. Zniżka obowiązuje na cały asortyment sklepu eobuwie.com.pl i obniża wartość koszyka o kwotę widniejącą na Bonie. Po terminie 60 dni od dnia wystawienia Bonu, Bon traci ważność, a laureat nie ma prawa  do otrzymania nowego Bonu lub innej rekompensaty.  Laureat w celu realizacji Bonu powinien przed złożeniem zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać indywidualny kod rabatowy znajdujący się na Bonie oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj Kupon”. Bon uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych na nim danych jest nieważny. 
  W przypadku, gdy zgodnie z zasadami obowiązującymi w sklepie eobuwie.com.pl laureat dokona zwrotu zakupionego przy użyciu Bonu, Organizator jednokrotnie wymieni towar na inny rozmiar lub kolor w razie dostępności, w innej sytuacji Organizator nie jest zobowiązany do żadnych innych działań, w tym w szczególności do przekazania nowego Bonu lub wymiany towaru.
  Jeżeli przy nabyciu zwracanego towaru laureat dopłacił różnicę jego wartości zgodnie z opcjami płatności dostępnymi w sklepie eobuwie.com.pl, Organizator zwróci laureatowi tę kwotę w taki sam sposób, zgodnie z zasadami zwrotu.
  Niewykorzystana wartość Bonu nie podlega zwrotowi. Jeżeli wartość zakupów laureata jest niższa niż wartość Bonu, to cała wartość Bonu zostaje uznana za wykorzystaną.
 7. Bon nie podlega zamianie w całości lub w części na gotówkę.
 8. W przypadku, gdy wartość zakupów przez laureata jest wyższa od wartości Bonu, laureat zobowiązany jest do zapłaty różnicy dostępnymi sposobami zapłaty.

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na jego adres lub na adres e-mail: jkdn@eobuwie.com.pl terminie do 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora. Komisja Reklamacyjna sprawuje nadzór na prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego i przy rozpatrywaniu reklamacji stosuje postanowienia Regulaminu.
 4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej – w zależności od formy złożonej reklamacji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby biorące udział w konkursie jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, BDO: 000031285 kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł. wpłacony w całości.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w spółce eobuwie.pl S.A. jest Pani Natalia Batorska. Można się z nią kontaktować e-mailem na adres: iod@eobuwie.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 664 160 094.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestników, mogą być przetwarzane w następujących celach:
 4. organizacji i przeprowadzenia Konkursu m.in. w zakresie przyjęcia (rejestracji) i weryfikacji zgłoszeń, głosowania, wyłonienia osób nagrodzonych, wydania nagród, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz Prac Konkursowych na profilach social media przypisane do Organizatora i na stronie internetowej blog.eobuwie.com.pl i szczepanradzki.pl, podania informacji o wynikach konkursu na blogu Organizatora (blog.eobuwie.com.pl)
 5. marketingowych,
 6. rozliczeń podatkowych,
 7. obsługi reklamacji,
 8. ochrony przed roszczeniami,
 9. archiwizacyjnych
 10. rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
 • Dane Osobowe Uczestników oraz laureatów będą publikowane na stronie internetowej szczepanradzki.pl oraz na profilach społecznościowych Szczepana Radzkiego (www.szczepanradzki.pl, Twitter.com/szczepanradzki, Facebook.com/SzczepanradzkiKB)
 • Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie:
 • art. 6 ust. 1a RODO –dobrowolnie wyrażonej zgody na przesyłanie przez e-obuwie.pl informacji handlowej w postaci newslettera a także zgody na publikowanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników/ laureatów konkursu
 • realizacji  obowiązku  sprawozdawczości  podatkowej , ochrony przed roszczeniami.
 • Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od dnia zakończenia konkursu, chyba, że ich przetwarzanie wynika z  wyrażonej zgody (w takiej sytuacji dane będą przetwarzane do  momentu ustania celu przetwarzania lub wycofania zgody co do dalszego przetwarzania danych w celu, dla którego zgoda została wyrażona) lub przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do realizacji  obowiązku  sprawozdawczości  podatkowej, ochrony przed roszczeniami.
 • Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zaakceptowanego Regulaminu Konkursu, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału  w  Konkursie.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
 • podmiotom upoważnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa np. Urząd Skarbowy;
 • podmiotom,  które   przetwarzają   dane   w   ramach   świadczenia   usług   dla Administratora (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, doradcze, audytowe, ochroniarskie, przewozowe;
 • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych w zakresie obsługi Konkursu, obsługi finansowej.
 • Dane   nie   będą   przekazywane   do   państw   spoza   Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzane w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez  Administratora  w  celach  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w  tym profilowania.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie blog.eobuwie.com.pl/jkdn-regulamin, Facebook.com/SzczepanradzkiKB oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Biorąc udział w Konkursie lub w głosowaniu Uczestnik i Osoba Głosująca potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej blog.eobuwie.com.pl/jkdn , co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.
 5. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, w stosunku do każdej nagrody ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których  wynik  zależy  od  przypadku,  ani  żadną  inną  formą  przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.
 7. Prawem właściwym dla zawarcia umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Serwis społecznościowy Instagram nie jest współorganizatorem Konkursu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani serwisy z nim związane. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Instagram do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.